OKs historie

Allegade 2, Frederiksberg.

Den første OK klub i Danmark blev startet den 8. oktober 1967 af Arne Ginge.

 

I starten arbejdede klubberne under navnet Omsorgs Klubber, som så senere blev forkortet til det nuværende "OK Klubber". At udtrykket OK også er et internationalt kendt begreb for at noget er i orden og kan godkendes, er med til at skabe yderligere respekt om det arbejde, som OK Klubberne udfører.

 

I dag findes der OK Klubber spredt over hele landet og en fortegnelse findes på dette link, som fører dig frem til hjemmesiden for Landsorganisationen for OK klubber i Danmark.

 

OK Klubberne er selvejende institutioner, hvis formål er på et upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere.

 

Oprindeligt var adgangskriteriet, at man skulle være folkepensionist, men derudover kunne enkepensionister fra det fyldte 55. år og invalidepensionister uanset alder deltage i klubbernes aktiviteter.

 

I dag er alderskriteriet ikke længere afgørende, idet såvel førtidspensionister som efterlønsmodtagere er meget velkomme til at deltage i aktiviteterne.

 

Arbejdet i klubberne skal til enhver tid holde sig indenfor de til landets enhver tid gældende sociale love.

 

Klubbernes ledelser udgøres af bestyrelser på minimum 5 og højst 7 medlemmer, hvortil kommer et varierende antal frivillige hjælpere og værter/værtinder. Bestyrelserne er selvsupplerende.

 

Det er bestyrelserne ansvar at påse, at klubbernes administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til klubbernes formål. Bestyrelserne er ansvarlige for klubbernes dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

Ved nedlæggelsen af en klub skal dens formue med tilslutning fra samtlige medlemmer af respektive bestyrelse og med godkendelse af hjemkommunen anvendes til et tilsvarende socialt formål i OK regi.